ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 In Featured, NECF News, Western Ghat

ಪಿಲಿ ಎಂದರೆ ಬರ್ಕೆಯ ಪಿಲಿ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಬರ್ಕೆದ ಗೆಳೆಯರು ಕಾಡಿನ ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 8-7-18 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು,

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

n initiative to create a win win situation for farmers wildlife.jpg